Video Details

Suraj Chandrashekhar Vs Santosh Wakadkar (Fr. Angel Corporate Table Tennis Tournament 2K18)

tournament: Corporate Table Tennis Tournament
21st January 2018

Suraj Chandrashekhar Vs Santosh Wakadkar

Result == Santosh Won By 3-0

Present table tennis tournament on 20th-21st January 2018 for all the participants and corporate Companies.
(Fr. Angel sports center, Navi Mumbai Vashi)